Autodesk thông báo  về kế hoạch ngưng cung cấp giấy phép bản quyền vĩnh viễn cho hầu hết các sản phẩm phần mềm đơn lẻ. Lựa chọn ZWCAD thay thế cho Autodesk khi ngưng bán bản quyền vĩnh viễn 


Read More