CheckPoint cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc quản lý các thiết bị an toàn bảo mật và cung cấp các tính năng: cấu hình các chính sách bảo mật, theo dõi các thiết bị, logging, quản lý các sự kiện và cung cấp cho nhà quản trị các báo cáo ở các mức độ khác nhau.

Read More