McAfee
Khi tư vấn về các giải pháp và sản phẩm của Mcafee, các khách hàng sẽ gặp 1 số từ ngữ, ký hiệu, thuật ngữ viết tắt của nhà sản xuất bảo mật Mcafee. Dưới đây là các giải thích thông dụng. 

• Xem các gói và giới thiệu Mcafee bản quyền

• Xem sản phẩm chung

• PACISOFT là đối tác cung cấp bản quyền Mcafee

• Tài nguyên Mcafee

• Khuyến mãi mua Mcafee

Endpoint Security
  Endpoint Protection On Premises:  Perpetual or Subscription
ETP McAfee Endpoint Threat Protection
CTP McAfee Complete Endpoint Threat Protection
CTPU-1 McAfee Complete Endpoint Threat Protection - Upgrade
CTPU-2 McAfee Complete Endpoint Threat Protection - Upgrade from EPA
EPA McAfee Endpoint Protection - Advanced Suite
EPAU McAfee Endpoint Protection - Advanced Suite Upgrade
CEB McAfee Complete EndPoint Protection - Business
CEBU McAfee Complete EndPoint Protection Business - Upgrade
  Endpoint Threat Defense:  Perpetual or Subscription
ETD McAfee Endpoint Threat Defense
EDR1 McAfee Endpoint Threat Defense and Response
EDR2 McAfee Endpoint Threat Defense and Response - for CEB and CTP customers
  Endpoint SaaS:  Subscription
TSH McAfee Endpoint Protection Essential for SMB
  Endpoint Security Solutions:  Perpetual or Subscription
HID McAfee Host Intrusion Prevention for Desktops
EPM McAfee Endpoint Security for MAC
LXSN McAfee VirusScan Enterprise for Linux
AVM McAfee VirusScan for MAC
PSM-N McAfee Security for Microsoft SharePoint
ICD McAfee Integrity Control for Fixed Function Devices
  File & Application Control:  Perpetual
CCD McAfee Change Control for PCs
ACD McAfee Application Control for PCs
  Other
MPOWER - USA McAfee MPOWER 2017 Summit Pass - USA
   
Server Security
  Server Security Suites
CWSB McAfee Cloud Workload Security - Basic
CWSBU McAfee Cloud Workload Security - Basic Conversion License
CWSE McAfee Cloud Workload Security - Essentials
CWSEU McAfee Cloud Workload Security - Essentials Conversion License
CWSA McAfee Cloud Workload Security - Advanced
  Cloud Security Solutions
PCS McAfee Public Cloud Server Security Suite
  Database Security
DCD McAfee Datacenter Security Suite for Database
VMD McAfee Vulnerability Manager for Databases
  Server Security Solutions
HIS McAfee Host Intrusion Prevention for Servers
GSS Security and Anti-Spam for Email Servers
LXSS McAfee VirusScan Enterprise for Linux
PSM-S McAfee Security for Microsoft SharePoint Server
MOD McAfee MOVE AntiVirus for Virtual Desktops (VDI)
MOV McAfee MOVE AntiVirus for Virtual Servers
NAP McAfee VirusScan Enterprise for Storage
PAS McAfee Policy Auditor for Servers
  File & Application Control:  Perpetual
CHS McAfee Change Control for Servers
ACS McAfee Application Control for Servers
   
Security & Risk Management
  Security Management
EPO McAfee ePolicy Orchestrator
  Security Operations Investigator
MCI McAfee Investigator
  Threat Intelligence Exchange
TIE McAfee Threat Intelligence Exchange
ATD-TIE-2500 NBD McAfee ATD/TIE Starter Kit-2500 nodes
ATD-TIE-10K NBD McAfee ATD/TIE Starter Kit-10000 nodes
ATD-TIE-20K NBD McAfee ATD/TIE Starter Kit-20000 nodes
ATD-TIE-50K NBD McAfee ATD/TIE Starter Kit-50000 nodes
  Risk Management
HPD McAfee Policy Auditor for Desktops
   
Network Security
  Next Generation Network IPS Appliances
IPS NS9300 McAfee Network Security IPS NS9300 Appliance
IPS NS9200 McAfee Network Security IPS NS9200 Appliance
IPS NS9100 McAfee Network Security IPS NS9100 Appliance
IPS NS7350 McAfee Network Security IPS NS7350 Appliance
IPS NS7250 McAfee Network Security IPS NS7250 Appliance
IPS NS7150 McAfee Network Security IPS NS7150 Appliance
IPS NS5200 McAfee Network Security IPS NS5200 Appliance
IPS NS5100 McAfee Network Security IPS NS5100 Appliance
IPS NS3200 McAfee Network Security IPS NS3200 Appliance
IPS NS3100 McAfee Network Security IPS NS3100 Appliance
  Next Generation Network IPS Virtual Appliances
IPS-VM1000-CLD McAfee Virtual Network Security Platform Appliance - IPS-VM1000-CLD
IPS-VM1000-CLD-SUB McAfee Virtual Network Security Platform Appliance - IPS-VM1000-CLD-SUB
  Network Security Network Threat Behavior Analysis Appliance
T-100VM McAfee Network Security Network Threat Behavior Analysis T-100VM
T-200VM McAfee Network Security Threat Behavior Analysis T-200VM
  Network IPS Network I/O Expansion Modules
NET-I/O-E-MOD-4PORT McAfee Network Security 4-Port 40GigE QSFP+ Network I/O Expansion Module (without Built-In Fail-Open)
NET-I/O-E-MOD-2PORT McAfee Network Security 2-Port 40GigE QSFP+ Network I/O Expansion Module (without Built-In Fail-Open)
NET-I/O-E-MOD-4PORT-LR McAfee Network Security 4-Port 10/1 GigE 10GBASE-LR/1000BASE-LX SM Net I/O Exp Mod (with Built-In Fail-Open)
NET-I/O-E-MOD-4PORT-SR-62 McAfee Network Security 4-Port 10/1 GigE 10GBASE-SR/1000BASE-SX 62.5µm MM Net I/O Exp Mod(w/ Built-In FailOpen)
NET-I/O-E-MOD-4PORT-SR-50 McAfee Network Security 4-Port 10/1 GigE 10GBASE-SR/1000BASE-SX 50µm MM Net I/O Exp Mod (w/ Built-In Fail-Open)
NET-I/O-E-MOD-8PORT McAfee Network Security 8-Port 10/1 GigE SFP+/SFP Network I/O Expansion Module (without Built-In Fail-Open)
NET-I/O-E-MOD-6PORT McAfee Network Security 6-Port 1GigE 1000BASE-T Network I/O Expansion Module (with Built-In Fail-Open)
NET-I/O-E-MOD-4PORT McAfee Network Security 4-Port 10GBASE-T Copper Network I/O Expansion Module (with Build-in Fail-Open)
  Network IPS Fail-Open Kits/Modules
FO-CHASSIS-40G McAfee Network Security Active Fail-Open Chassis
AFO-MODULE-2PORT-SR4 McAfee Network Security 40GigE QSFP+ SR4 MM Active Fail-Open Module
AFO-MODULE-2PORT-BIDI McAfee Network Security 40GigE QSFP+ BiDi Active Fail-Open Module
FO-KIT-2PORT McAfee Network Security 40GigE QSFP+ MM Active Fail-Open Kit
FO-MODULE-10-LR McAfee Network Security 10GigE 10GBASE-LR SM Active Fail-Open Module
FO-MODULE-10-SR McAfee Network Security 10GigE 10GBASE-SR MM Active Fail-Open Module
FO-MODULE-1-LX McAfee Network Security 1GigE 1000BASE-LX SM Active Fail-Open Module
FO-MODULE-1-SX McAfee Network Security 1GigE 1000BASE-SX MM Active Fail-Open Module
FO-MODULE-1-T McAfee Network Security 1GigE 1000BASE-T Active Fail-Open Module
FO-CHASSIS McAfee Network Security Active Fail-Open Chassis
FO-KIT-10-LX McAfee Network Security 10/1 GigE 10GBASE-LR/1000BASE-LX SM Passive Fail-Open Kit
FO-KIT-10-SX-62 McAfee Network Security 10/1 GigE 10GBASE-SR/1000BASE-SX 62.5µm MM Passive Fail-Open Kit
FO-KIT-10-SX-50 McAfee Network Security 10/1 GigE 10GBASE-SR/1000BASE-SX 50µm MM Passive Fail-Open Kit
FO-KIT-1-T McAfee Network Security 1GigE 1000BASE-T Passive Fail-Open Kit
  Network IPS Transceivers
TRANSCEIVER-NS-40-LR McAfee Network Security 40GigE QSFP+ 40GBASE-LR4 SM Transceiver
TRANSCEIVER-NS-40-SR McAfee Network Security 40GigE QSFP+ 40GBASE-SR4 MM Transceiver
TRANSCEIVER-NS-10-LR McAfee Network Security 10GigE SFP+ 10GBASE-LR SM Transceiver
TRANSCEIVER-NS-10-SR McAfee Network Security 10GigE SFP+ 10GBASE-SR MM Transceiver
TRANSCEIVER-NS-M-1-LX McAfee Network Security 1GigE SFP 1000BASE-LX SM Transceiver
TRANSCEIVER-NS-M-1-SX McAfee Network Security 1GigE SFP 1000BASE-SX MM Transceiver
TRANSCEIVER-NS-M-1-T McAfee Network Security 1GigE SFP 1000BASE-T Transceiver
  Network IPS Cables
CABLE-NS9X00 McAfee Network Security 3-Meter Fail-Over Direct Attach Cable for NS9x00
  Network IPS Power Supplies
POWER-SUPPLY-AC-NS-9X00 McAfee Network Security 1600W AC Redundant Power Supply for NS9100
POWER-SUPPLY-AC-NS-7K-5K McAfee Network Security 650W AC Redundant Power Supply for NS7x00 and NS5x00
POWER-SUPPLY-DC-NS-9X00 McAfee Network Security 1600W DC Power Supply for NS9x00
POWER-SUPPLY-DC-NS-7K-5K McAfee Network Security 650W DC Power Supply for NS7x00 and NS5x00
  Network IPS Management Solutions
NSM McAfee Network Security Manager Next Generation Appliance-Only for Standard, Global, Failover and Central manager
NMG McAfee Network Security Manager Software Subscription Global Edition
NMS McAfee Network Security Manager Software Subscription Standard Edition
NMT McAfee Network Security Manager Software Subscription Starter Edition
  Advanced Threat Defense
ATD-3100 McAfee Advanced Threat Defense 3100
ATD-6100 McAfee Advanced Threat Defense 6100
ATD-VM1008 McAfee Virtual Advanced Threat Defense Appliance - ATD-VM1008
ATD-VM1016 McAfee Virtual Advanced Threat Defense Appliance - ATD-VM1016
ATD-VM3032 McAfee Virtual Advanced Threat Defense Appliance - ATD-VM3032
ATD-VM6064 McAfee Virtual Advanced Threat Defense Appliance - ATD-VM6064
ATD-VM+8SB McAfee Virtual Advanced Threat Defense Appliance - 8 Sandbox Expansion
  Cloud Threat Detection
CTD McAfee Cloud Threat Detection
   
SIEM
  McAfee SIEM Combination Appliances
ESM-ELM-ERC-5700 McAfee Enterprise Security, Enterprise Log Manager and Event Receiver 5700 Combination
ESM-ELM-ERC-6050 McAfee Enterprise Security, Enterprise Log Manager and Event Receiver 6050 Combination
ESM-ELM-ERC-VM McAfee Enterprise Security Manager, Enterprise Log Manager and Event Receiver VM (8 Cores)
  McAfee Enterprise Security Manager Appliances
ETM-5700 McAfee Enterprise Security Manager 5700
ETM-6050 McAfee Enterprise Security Manager 6050
ETM-X7 McAfee Enterprise Security Manager X7
ETM-X9 McAfee Enterprise Security Manager X9
ETM-X11 McAfee Enterprise Security Manager X11
ESM-VM McAfee Enterprise Security Manager VM (8 cores)
ESM-VM-4-CORE-ADDON McAfee Enterprise Security Manager VM (4 Core Add-On)
  McAfee Enterprise Log Manager Appliances
ELM-4700 McAfee Enterprise Log Manager 4700
ELM-5700 McAfee Enterprise Log Manager 5700
ELM-6050 McAfee Enterprise Log Manager 6050
ELM-VM McAfee Enterprise Log Manager VM (8 Cores)
ELM-VM-4-CORE-ADDON McAfee Enterprise Log Manager VM (4 Core Add-On)
ELS-VM McAfee Enterprise Log Search VM (8 Cores)
ELS-VM-4-CORE-ADDON McAfee Enterprise Log Search VM (4 Core Add-On)
  McAfee Event Receiver Appliances
ERC-1270 McAfee Event Receiver 1270
ERC-2650 McAfee Event Receiver 2650
ERC-3500 McAfee Event Receiver 3500
ERC-4700 McAfee Event Receiver 4700
ERC-VM McAfee Event Receiver VM (8 Cores)
ERC-VM-4-CORE-ADDON McAfee Event Receiver VM (4 Core Add-On)
  McAfee Advanced Correlation Engine Appliances
ACE-2650 McAfee Advanced Correlation Engine 2650
ACE-4700 McAfee Advanced Correlation Engine 4700
ACE-VM McAfee Advanced Correlation Engine VM (8 Cores)
ACE-VM-4-CORE-ADDON McAfee Advanced Correlation Engine VM (4 Core Add-On)
  McAfee Application Data Monitor Appliances
APM-1270 McAfee Application Data Monitor 1270
APM-3500 McAfee Application Data Monitor 3500
ADM-VM McAfee Application Data Monitor VM (8 Cores)
ADM-VM-4-CORE-ADDON McAfee Application Data Monitor VM (4 Core Add-On)
  McAfee Database Event Monitor Appliances
DEM-2600 McAfee Database Event Monitor for SIEM 2600
DEM-4600 McAfee Database Event Monitor for SIEM 4600
  McAfee Global Threat Intelligence Service
GTI McAfee Global Threat Intelligence Enterprise Security Manager (ESM) Module
  McAfee Enterprise Security Manager Accessories
DAS-50 McAfee Direct Attached Storage 50
DAS-100 McAfee Direct Attached Storage 100
ESM-PARSER McAfee ESM Custom Parser Development
  McAfee Event Reporter Appliance
EREP-VM-25 McAfee Event Reporter VM 25
  McAfee Behavioral Analytics
MBA McAfee Behavioral Analytics
   
Content Security
  Web SaaS
SWE McAfee Web Gateway Cloud Service
  Web Gateway
WG5500-D McAfee Web Gateway WG5500-D Appliance
WG5000-D McAfee Web Gateway WG5000-D Appliance
WG4500-D McAfee Web Gateway WG4500-D Appliance
WSG McAfee Web Security, Gateway Edition Software
WID McAfee Web Gateway Identity Option
WAM McAfee Web Anti-Malware, Gateway Edition Software
WPS McAfee Web Protection
WGI McAfee Web Gateway ICAP Deployment
  Web Gateway Accessories
  McAfee 10 Gigabit Fiber PCIe Card - D Model Appliances
  Web Gateway Reverse Proxy Appliances
WG5500-D-RP McAfee Web Gateway WG5500-D Reverse Proxy Appliance
WG5000-D-RP McAfee Web Gateway WG5000-D Reverse Proxy Appliance
WG4500-D-RP McAfee Web Gateway WG4500-D Reverse Proxy Appliance
   
Data Protection
  Data Protection Suites
TDL McAfee Total Protection for Data Loss Prevention Appliance Software
CDA McAfee Complete Data Protection Advanced
CDB McAfee Complete Data Protection
  Data Loss Prevention Endpoint
DEC McAfee Device Control
DLP McAfee Data Loss Prevention Endpoint
DLPU McAfee Data Loss Prevention Endpoint Upgrade
  Data Loss Prevention Appliances
6600DLP-A McAfee DLP 6600-A Appliance
DMO McAfee DLP Monitor Appliance Software
DPV McAfee DLP Prevent Appliance Software
DDS McAfee DLP Discover Appliance Software
   
Premium Support and Services
  McAfee Premium Support
PSPLAN Premier Success Plan
PSPLAN-RESCSM-ADDON Premier Success Plan - Resident Customer Success Manager Add-On
PRS McAfee Resident Enterprise Support
PLE McAfee Large Enterprise Support
PGE McAfee Global Enterprise Support
PEX McAfee Enterprise Support
  McAfee Enterprise Support Additional Contacts
WXP McAfee Custom Software Support on Windows XP
  McAfee Custom Support Contracts
  Legacy Platform Support for McAfee Application Control
  McAfee Out of Compliance Charges
  McAfee Single Media Retention Item/Service Fee
  Solution Services
  Custom Consulting Daily
  Assessment Consulting
  Midterm Hourly Consulting
  Deployment Consulting
  Custom Consulting Hourly
  Consulting Voucher
  Longterm Hourly Consulting
  Advanced APT Mitigation Services
  Program/Project MGMT Consulting Daily
  Program/Project Management Consulting Hourly
  Security Architect Consulting Daily
  Solution Services Daily Consulting and Travel Combo
  Solution Services Travel
  Education Services
  Training Voucher
  Certification Voucher
  Onsite 4 Day Training
  Onsite 5 Day Training
  PrePaid 4 Day Training
  PrePaid 5 Day Training
  Additional Students
  Training Custom Curriculum
  Video Training on Demand
  Training Travel
  Foundstone Services
  Context Threat Intell Subscription
  Foundstone Consulting Hourly
  Foundstone Consulting Hourly D
  Foundstone Consulting Incident Response Hourly A
  Foundstone Hourly Incident Response SKUs
  IR Foundations Workshop
  Foundstone Travel
  Foundstone Quarterly External PCI Scan less than 50 live hosts
  Foundstone Education
  Foundstone 4 day Foundstone PS Onsite Course
  Foundstone 4 day Foundstone PS ADDITIONAL STUDENT
  Foundstone 4 day Foundstone PS PUBLIC COURSE Prepaid
   
Legacy
  Legacy - System Security
VSV McAfee VirusScan Enterprise for Offline Virtual Images
TAE McAfee Total Access for Endpoint-Business Edition
TSF McAfee Total Access for Server-Business Edition
TEV McAfee Total Protection for Virtualization
  Legacy - Security Management
EOD McAfee ePolicy Orchestrator Deep Command
  Legacy - Email and Web Suites
WEG McAfee Web and Email Gateway Suite
WES McAfee Web and Email Protection Suite
  Legacy - Web Gateway Accessories
  McAfee Single Port Gigabit Copper Fail-Open Kit
  McAfee Single Port Gigabit Fiber Fail-Open Kit
  Legacy - Risk and Vulnerability Management
MVM3200 McAfee Vulnerability Manager 3200 Appliance - Scan Engine, Enterprise Manager & Database
MVM3100 McAfee Vulnerability Manager 3100 Appliance - Scan Engine, Enterprise Manager & Database or Asset Manager Consl/Snsr
MVM2100 McAfee Vulnerability Manager 2100 Appliance - Scan Engine or McAfee Asset Manager Sensor
TCD McAfee Total Protection for Compliance - Desktops
FSW McAfee Vulnerability Manager Software
WAA McAfee Web Application Assessment Module
MVM2200 McAfee Vulnerability Manager 2200 Appliance - Scan Engine
  Legacy - Miscellaneous Risk and Compliance
DAS25 McAfee Direct Attached Storage 25
DAS10 McAfee Direct Attached Storage 10
DBM McAfee Database Activity Monitoring
DUI McAfee Database User Identifier
IND McAfee Integrity Monitor for Databases
CCR McAfee Configuration Control for Servers
  Legacy - Next Generation Network IPS Appliances
IPS NS7300 McAfee Network Security IPS NS7300 Appliance
IPS NS7200 McAfee Network Security IPS NS7200 Appliance
IPS NS7100 McAfee Network Security IPS NS7100 Appliance
  Legacy - Network IPS M Series Appliances
XC-240 McAfee Network Security XC-240 Load Balancer Appliance
M-8000XC McAfee Network Security M-8000XC Sensor Appliance
M-8000 McAfee Network Security M-8000 Sensor Appliance
M-6050 McAfee Network Security M-6050 Sensor Appliance
M-4050 McAfee Network Security M-4050 Sensor Appliance
M-3050 McAfee Network Security M-3050 Sensor Appliance
M-2950 McAfee Network Security M-2950 Sensor Appliance
M-2850 McAfee Network Security M-2850 Sensor Appliance
M-1450 McAfee Network Security M-1450 Sensor Appliance
M-1250 McAfee Network Security M-1250 Sensor Appliance
  Legacy - Network IPS Transceivers
TRANSCEIVER-M-10-ER McAfee Network Security 10GigE XFP 10GBASE-ER SM Transceiver
TRANSCEIVER-M-10-LR McAfee Network Security 10GigE XFP 10GBASE-LR SM Transceiver
TRANSCEIVER-M-10-SR McAfee Network Security 10GigE XFP 10GBASE-SR MM Transceiver
  Legacy - Network IPS Power Supplies
POWER-SUPPLY-AC-M8000 McAfee Network Security 450W AC Redundant Power Supply for M-8000
POWER-SUPPY-AC-MULTIPLE McAfee Network Security 450W AC Redundant Power Supply for M-6050, M-4050, M-3050, M-2950, and M-2850
POWER-SUPPLY-DC-MULTIPLE McAfee Network Security 550W DC Power Supply for M-8000, M-6050, M-4050, M-3050, M-2950, and M-2850
  Legacy - Network IPS
GLBL McAfee Network Security Manager Next Generation Appliance Global Edition
STND McAfee Network Security Manager Next Generation Appliance Standard Edition
FAOV McAfee Network Security Manager Next Generation Appliance - Fail-Over
AUPG McAfee Network Security Manager Next Generation Standard Appliance Upgrade - from Standard to Global Edition SW
IMG McAfee Network Security Manager Software Global Edition
IMS McAfee Network Security Manager Software Standard Edition
IMT McAfee Network Security Manager Software Starter Edition
IM1 McAfee Network Security Manager Software Upgrade - from Standard to Global Edition Software
ICG McAfee Network Security Central Manager Software Global Edition
ICM McAfee Network Security Central Manager Software Standard Edition
IC1 McAfee Network Security Central Manager Software Upgrade - from Standard to Global Edition Software
  10 Gbps Optical Multi-Mode Fail-Open Kit - 50 micron
  10 Gbps Optical Multi-Mode Fail-Open Kit - 62.5 micron
  10 Gbps Optical Single-Mode Fail-Open Kit
  Copper Gigabit Fail-Open Kit
  Single-Mode Optical Gigabit Fail-Open Kit
  Multi-Mode Optical Gigabit Fail-Open Kit
  Copper Gigabit Active Fail-Open Kit
  Optical 62.5 micron, LC 850nm Gigabit Active Fail-Open Kit
  Optical 8.5 micron, LC 1310nm Gigabit Active Fail-Open Kit
  Copper Gigabit Active Fail-Open Kit with SNMP Monitoring
  Optical (850nm) 10 Gigabit Active Fail-Open Kit with SNMP Monitoring
  Optical (1310nm) 10 Gigabit Active Fail-Open Kit with SNMP Monitoring
  Legacy - Network Threat Response (NTR)
NTR-CADS McAfee Network Threat Response CADS
NTR-CADS-CONN McAfee Network Threat Response CADS Add Connector
  Legacy - Network Security NAC Appliance
N-550 McAfee NAC Appliance N-550
  Legacy - Network Security Threat Behavior Analysis Appliance
T-600 McAfee Network Security Threat Behavior Analysis T-600 Appliance
T-1200 McAfee Network Security Network Threat Behavior Analysis T-1200 Appliance
T-200-NTB McAfee Network Security Threat Behavior Analysis T-200 Appliance
T-500-NTB McAfee Network Security Network Threat Behavior Analysis T-500 Appliance
  Legacy - Advanced Threat Defense
ATD-3000 McAfee Advanced Threat Defense 3000
ATD-6000 McAfee Advanced Threat Defense 6000
  Legacy - Enterprise Security Manager Appliances
ESM-ELM-ERC-4600 McAfee Enterprise Security, Enterprise Log Manager and Event Receiver 4600 Combination
ESM-ELM-ERC-5600 McAfee Enterprise Security, Enterprise Log Manager and Event Receiver 5600 Combination
ESM-ELM-ERC-6000 McAfee Enterprise Security, Enterprise Log Manager and Event Receiver 6000 Combination
ESM-5600 McAfee Enterprise Security Manager 5600
ESM-6000 McAfee Enterprise Security Manager 6000
ESM-X4 McAfee Enterprise Security Manager X4
ESM-X6 McAfee Enterprise Security Manager X6
ESM-VM-8 McAfee Enterprise Security Manager VM (up to 8 cores)
ESM-VM-12 McAfee Enterprise Security Manager VM (up to 12 cores)
ESM-VM-32 McAfee Enterprise Security Manager VM (up to 32 cores)
  Legacy - Enterprise Log Manager Appliances
ELM-4600 McAfee Enterprise Log Manager 4600
ELM-5600 McAfee Enterprise Log Manager 5600
ELM-6000 McAfee Enterprise Log Manager 6000
ELM-ERC-2600 McAfee Enterprise Log Manager Event Receiver 2600
ELM-ERC-3450 McAfee Enterprise Log Manager Event Receiver 3450
ELM-ERC-4600 McAfee Enterprise Log Manager Event Receiver 4600
ELM-VM-8 McAfee Enterprise Log Manager VM (up to 8 cores)
ELM-VM-12 McAfee Enterprise Log Manager VM (up to 12 cores)
ELM-VM-32 McAfee Enterprise Log Manager VM (up to 32 cores)
  Legacy - Event Receiver Appliances
ERC1250 McAfee Event Receiver 1250
ERC-1260 McAfee Event Receiver 1260
ERC-2600 McAfee Event Receiver 2600
ERC-3450 McAfee Event Receiver 3450
ERC-4600 McAfee Event Receiver 4600
ELM-ERC-VM-8 McAfee Enterprise Log Manager and Event Receiver VM (up to 8 cores)
ELM-ERC-VM-12 McAfee Enterprise Log Manager and Event Receiver VM (up to 12 cores)
ERC-VM-8 McAfee Event Receiver VM 8
ERC-VM-12 McAfee Event Receiver VM 12 (up to 12 cores)
ERC-VM-32 McAfee Event Receiver VM 32 (up to 32 cores)
  Legacy - SIEM Combination Appliances
ESM-ELM-ERC-VM-8 McAfee Enterprise Security Manager, Enterprise Log Manager and Event Receiver VM (up to 8 cores)
ESM-ELM-ERC-VM-12 McAfee Enterprise Security Manager, Enterprise Log Manager and Event Receiver VM (up to 12 cores)
  Legacy - Event Reporter Appliance
EREP-5600 McAfee Event Reporter 5600
  Legacy - Advanced Correlation Engine Appliances
ACE-2600 McAfee Advanced Correlation Engine 2600
ACE-3450 McAfee Advanced Correlation Engine 3450
ACE-VM-12 McAfee Advanced Correlation Engine VM (up to 12 cores)
ACE-VM-32 McAfee Advanced Correlation Engine VM (up to 32 cores)
  Legacy - Application Data Monitor Appliances
APM1250 McAfee Application Data Monitor 1250
ADM-1260 McAfee Application Data Monitor 1260
ERC1250 McAfee Event Receiver 1250
APM3450 McAfee Application Data Monitor 3450
ADM-3460 McAfee Application Data Monitor 3460
ADM-VM-8 McAfee Application Data Monitor VM (up to 8 cores)
ADM-VM-12 McAfee Application Data Monitor VM (up to 12 cores)
  Legacy - Server Security Suites
DTSS McAfee Server Security Suite Advanced
DTSE McAfee Server Security Suite Essentials
DTSV McAfee Security Suite for VDI
  Legacy - Database Event Monitor for SIEM Appliances
DSM3450 McAfee Database Event Monitor for SIEM 3450
  Legacy - McAfee Global Threat Intelligence Service
GTI McAfee Global Threat Intelligence Enterprise Security Manager (ESM) Module
  Legacy - NitroSecurity Intrusion Prevention
NTU McAfee Nitro IPS VM
NTP12504BTX McAfee Nitro IPS 1250 4BTX
NTP26004BTX McAfee Nitro IPS 2600 4BTX
NTP26008BTX McAfee Nitro IPS 2600 8BTX
NTP34504BSX McAfee Nitro IPS 3450 4BSX
NTP34504BTX McAfee Nitro IPS 3450 4BTX
NTP34508BTX McAfee Nitro IPS 3450 8BTX
  Legacy - Content Security - Blade Server
MGMT-E McAfee Email Security Management Blade
CH3I McAfee Content Security Blade Server M7 Chassis - 3 phase power & International connectors
BLDE-E McAfee Email Security Scanning Blade
CH1P McAfee Content Security Blade Server M7 Chassis - 1 phase power
CHDP McAfee Content Security Blade Server M7 Chassis - DC power
BLDE HW McAfee Content Security Scanning Blade - Hardware Only
BLDE-W McAfee Web Security Scanning Blade
  Legacy - Content Security - Messaging & Web Security
CSS McAfee Content Security Suite
  Legacy - Content Security - Email Gateway
EG5500-D McAfee Email Gateway EG5500-D Appliance
EG5000-D McAfee Email Gateway EG5000-D Appliance
EG5500-C McAfee Email Gateway EG5500-C Appliance
EG5000-C McAfee Email Gateway EG5000-C Appliance
EG4500-C McAfee Email Gateway EG4500-C Appliance
EG4000-C McAfee Email Gateway EG4000-C Appliance
EG4500-B McAfee Email Gateway EG4500-B Appliance
EG4000-B McAfee Email Gateway EG4000-B Appliance
ELP McAfee Email Protection
ESG McAfee Email Security, Gateway Edition Software
  Legacy - Content Security - Web Gateway
WG5500-C McAfee Web Gateway WG5500-C Appliance
WG5000-C McAfee Web Gateway WG5000-C Appliance
WG4500-C McAfee Web Gateway WG4500-C Appliance
WG5500-B McAfee Web Gateway WG5500-B Appliance
WG5000-B McAfee Web Gateway WG5000-B Appliance
WG4500-B McAfee Web Gateway WG4500-B Appliance
WG4000-B McAfee Web Gateway WG4000-B Appliance
MEM-UPG McAfee Web Gateway WG-B Appliance Memory Upgrade
  McAfee 10 Gigabit Fiber PCIe Card
  Legacy - Web Gateway Reverse Proxy Appliances
WG4500-C-RP McAfee Web Gateway WG4500-C Reverse Proxy Appliance
WG5000-C-RP McAfee Web Gateway WG5000-C Reverse Proxy Appliance
WG5500-C-RP McAfee Web Gateway WG5500-C Reverse Proxy Appliance
  Legacy - Data Protection Suites
CDE McAfee Complete Data Protection Essential
  Legacy - Data Loss Prevention Appliances
5500DLP McAfee DLP Appliance
Posted in 4. Tips - Kinh nghiệm,thủ thuật By

Pacisoft Online