# PDQ Deploy: Công cụ triển khai phần mềm được sử dụng để giữ cho các PC chạy Windows luôn được cập nhật mà không làm phiền/ ảnh hưởng đến người dùng cuối.
$ PDQ Inventory: Công cụ quản lý hệ thống để theo dõi và sắp xếp dữ liệu cấu hình phần cứng, phần mềm và Windows.


Read More