PACISOFT chính thức mở cổng đăng ký tham dự V-Ray Day Ho Chi Minh 2017 
 https://bit.ly/v-ray-day-ho-chi-minh-2017

 https://bit.ly/dang-ky-vray-day-hcm-2017Read More