Cùng tìm hiểu xem Vmware sử dụng các thuật ngữ như “Powered-On Virtual Machine”, “Processor”, “Server”, “Virtual Machine”, “Cluster”, “Instance”, “Virtual CPU”, “VMware Virtualization Software Product”, “vCPU” trong bộ sản phẩm của họ nhưu thế nào.

Read More