Cùng tìm hiểu xem Vmware sử dụng các thuật ngữ như “Powered-On Virtual Machine”, “Processor”, “Server”, “Virtual Machine”, “Cluster”, “Instance”, “Virtual CPU”, “VMware Virtualization Software Product”, “vCPU” trong bộ sản phẩm của họ nhưu thế nào.

"VCPU" là một đơn vị xử lý trung tâm ảo duy nhất được gán cho một Máy ảo (Virtual Machine) trong môi trường đám mây công cộng.

"Virtual Machine" hoặc "VM"  là một bộ phần mềm có thể chạy như là một hệ điều hành của riêng nó và thực thi các ứng dụng như một máy vật lý

“Processor”  là một chip vật lý đơn lẻ có một bộ xử lý trung tâm có thể thực thi các chương trình máy tính. 

“Named User” là Nhân viên hoặc bên thứ 3 được người quản trị cấp quyền sử dụng Vmware/ giấy phép bản quyền.

Xem chi tiết bảng mô tả hướng dẫn về sản phẩm Vmware đầy đủ tại https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/product/vmware-product-guide.pdf

Chính sách cấp phép Vmware

Mua Vmware bản quyền

Tư vấn, hướng dẫn MUA Vmware

Sản phẩm Vmware

 

Nguồn: PACISOFT.com